Foo

Kovács László egyéni vállalkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Kovács László egyéni vállalkozó (Adószám: 67763759-1-26, Székhely és levelezési cím: 6725 Szeged, Szent Ferenc utca 4. 2. emelet 4. ajtó, Telefonszám: 06-30-415-0068, E-mail: info@speechtech.hu, Bankszámlaszám: 11773353-02071275-00000000) a kezelésében levő online felületen (www.speechtech.hu) az alábbi Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF - mellett vállalja kommunikációs kompetenciák fejlesztésére irányuló tréningek (továbbiakban: szolgáltatások) értékesítését.

Kovács László e.v. kijelenti, hogy az általa nyújtott szolgáltatások értékesítésére jogosult, továbbá jogosult az ehhez kapcsolódó szerződések saját nevében történő megkötésére, a szolgáltatások teljesítésére, és az ellenérték követelésére.

Kovács László e.v. által kezelt online felületen értékesített szolgáltatások Megrendelő általi megrendelése a szerződés létrejöttét és egyidejűleg az ÁSZF Megrendelő általi elfogadását is jelenti. A mindenkor hatályos ÁSZF a www.speechtech.hu weboldalon kerül közzétételre.

Jelen ÁSZF 2021.02.15-től visszavonásig érvényes.

II. FOGALMAK

ÁSZF: az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Megrendelő: Kovács László e.v. szolgáltatásait igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

Online felület: Kovács László e.v. kezelésében álló weboldal

III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

 1. A szolgáltatása megrendelése a www.speechtech.hu online felületen a „Jelentkezés” menüpont alatt az adott tréningtípus és időpont kiválasztásával történhet.
 2. A "Jelentkezés" határideje az adott tréning napját megelőző 15. napig tart.
 3. A szolgáltatás megrendelésekor a Megrendelő köteles a személyi okmányaiban, illetve a cégnyilvántartásban (vagy rá vonatkozó más közhiteles nyilvántartásban) szereplő adatokkal (természetes személy esetén név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma és adószáma is, jogi személy esetén név, székhely, cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám, adószám, képviselő) adatait megadni. Amennyiben a Megrendelő megbízott vagy meghatalmazott útján jár el, úgy a Megrendelő adatainak megadása mellett a megbízott, meghatalmazott is köteles a fenti adatok megadásával azonosítani magát és hitelt érdemlően igazolni képviseleti jogosultságát.
 4. A megrendeléssel a Megrendelő a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi megrendelésre érvényesek, ezen szabály alól kivételt kizárólag Kovács László e.v. és a Megrendelő ettől eltérő előzetes megállapodása képezhet.
 5. Kovács László e.v. írásos vagy e-mailes visszaigazolást küld a megrendelés, a "Jelentkezés" beérkezéséről. Ezen „Jelentkezés” visszaigazolással jön létre a szerződéses jogviszony a felek között.
 6. Kovács László e.v. fenntartja a jogot, hogy ne kössön szerződést a Megrendelővel, amely döntését indokolni nem köteles. A Megrendelés visszaigazolásának elmaradása (hallgatás) nem eredményezi a szerződés létrejöttét.
 7. A felek közötti szerződés nyelve: magyar.

IV. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

Gyakorlatorientált képzések szervezése és lebonyolítása, melyek elsősorban a kommunikációs kompetenciák fejlesztésére irányulnak.

Tréning típusok:

 1. Asszertív kommunikációs tréning

  A tréning célja: az asszertív kommunikációs formák elsajátítása és a résztvevők képessé tétele annak adaptív alkalmazására a mindennapi szituációkban.

 2. Konfliktuskezelés

  A tréning célja: a konfliktushelyzetek felismerése és a résztvevő felek számára az optimális megoldási formák egyedi kidolgozása.

 3. Prezentációs technika

  A tréning célja: az egyedi előadói hang megtalálása és helyes alkalmazása.

 4. Ügyfélszolgálat mesterfokon

  A tréning célja: A professzionális ügyfélkezelés elsajátítása.

 5. Önismereti tréningek

  A tréning célja: az önismeret mélyítése és a folyamat során szerzett tapasztalatok beépítése a mindennapokba és az ebből adódó lehetőségek kiaknázása.

V. SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA

 1. Kovács László e.v. által írásban visszaigazolt Megrendelést a Megrendelő legkésőbb a visszaigazolást követő 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül, írásban vonhatja vissza ÁSZF mellékletét képező Elállási/Felmondási nyilatkozatminta segítségével vagy a követelményeknek megfelelő nyilatkozattal.
 2. Amennyiben Megrendelő a Megrendelés értékét nem érintő módosítási igénnyel lép fel a tréning napját megelőző 3. napig, Kovács László e.v. törekszik annak megvalósítására. Amennyiben a módosítás nem megvalósítható, az eredeti Megrendelés érvényes.
 3. Kovács László e.v. fenntartja a jogot, hogy valamennyi tréning minimális keretszáma 8 fő jelentkező, melynek hiányában a kiválasztott tréningtípus nem kerül megtartásra. Ebben az esetben - a megrendelő választásától függően - a már megfizetett díj visszafizetésre kerül a megrendelőnek, vagy egy újabb tréningre, a tréningtípus és az időpont kiválasztásával jelentkezhet a megrendelő.

VI. DÍJAK

 1. Kovács László e.v. által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díjak összegét a www.speechtech.hu weboldalon közzétett, mindenkor hatályos Díjak tartalmazzák.
 2. A Díjak nem tartalmazzák a mindenkori ÁFA összegét, valamint a kedvezményeket.

VII. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A Kovács László e.v. a megrendeléshez kapcsolódó teljesítési igazolást és számlát (továbbiakban együtt: számla) legkésőbb a megrendelést követő 2 (két) napon belül állítja ki, 10 (tíz) napos teljesítési határidővel (fizetési határidő). Felek a számlázás ütemezésére, a részszámlázásra és a fizetési határidőre előzetesen egyedi megállapodást is köthetnek, továbbá Kovács László e.v. a Megrendelés elfogadását meghatározott fizetési feltételek teljesítéséhez kötheti.
 2. Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak Kovács László e.v. általi kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. Kovács László e.v. a számlát postai úton egyszerű levélben küldi meg, elektronikus számlázás esetén azt e-mail-ben megküldi. A számla Megrendelő általi kézhezvételének napja – függetlenül a kézbesítés eredményétől - a postára adást (e-mailben történő megküldést, illetve értesítést) követő harmadik nap, amellyel szemben ellenbizonyításnak nincs helye. A postára adás (megküldés, értesítés) időpontjára a saját Kovács László e.v. nyilvántartása (postakönyve vagy egyéb nyilvántartása) irányadó. A Megrendelő a fizetést nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a számla hozzá nem érkezett meg. Ez esetben Kovács László e.v. a számlát kérésére pótolja, amely a fizetési határidőt nem érinti.
 3. A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása Kovács László e.v. bankszámláján vagy készpénzes megfizetés esetén legkésőbb a szolgáltatás igénybevételének napja.
 4. A díj késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni, emellett viselni a késedelmes teljesítés során fellépő behajtási- és perköltségeket.
 5. A késedelmi kamat alapja minden esetben a késedelmes teljesítésű számla értéke.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A felek az esetlegesen felmerülő jogvitát elsősorban peren kívüli úton rendezik.
 2. Amennyiben Megrendelő a Kovács László e.v. szemben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban kártérítési igényt támaszt, annak összege nem haladhatja meg a megrendelés értékét.
 3. Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maiornak tekintendő minden olyan, az adott fél hatókörén kívül álló esemény, melyre sem közvetlenül, sem közvetve befolyást gyakorolni nem tud. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés szünetel.
 4. Kovács László e.v. a Megrendelő felé irányuló közlést bármely, a Megrendelésben feltüntetett elérhetőségre megteheti.
 5. A Szerződésre vonatkozó minden változtatás, módosítás kizárólag mindkét fél írásban rögzített megállapodásával jöhet létre.
 6. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdések esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény vonatkozó rendelkezési az irányadóak.

Mellékletek:

 Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:3
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt